hlvwh/ sNvwhldh> lRo=wrlgt Œr;rlr"

d{tb hlvwh bü dtkJ cltuhe vqst fUt ytgtusl d{tb =uJ;t fUtu Œmàl fUhlu fuU r˜Y ytgturs; rfUgt dgt> ylwíXtl bü c\ze mkÏgt bü mCe Jdtuø fuU ˜tud Ntrb˜ ýY> nh JMo gn vqst d{tb =uJ;t fUe lthtsde =qh fUhlu J dtkJ fUe mkvàl;t cltY hFlu fuU r˜Y fUe st;e ni, rsmbü dtuvrlg;t fuU mt: fU\zu rlgb nî ytih Rl rlgbtü fUt vt˜l d{tbeK vqJostü fuU mbg mu fUh;u yt hnu nî>

sNvwhtka˜ bü ytr=Jtme mbts fUe y=TCw;, ylqXe vhkvhtY yts Ce seJk; nî, rsmfuU Œr; d{tbeKtü fUe yxqx ytô:t ni> d{tbeK yvle vhkvhtytü fUtu vqhu her;, rhJts fuU mt: rlCt hnu nî> Ràné vhkvhtytü bü YfU ni dtkJ cltuhe, rsmfuU ;n; ylwíXtl nh JMo rfUY stlu fUe vhkvht ni> vqst fUt ytgtusl d{tb =uJ;t fUtu Œmàl fUhlu fuU r˜Y rfUgt st;t ni> Rm ylwíXtl bü JMo bü ýY rfUme Ce ŒfUth fuU aqfU nu;w d{tbeK btv¥e btkd;u nî ytih d{tb =uJ;t fUtu gn Chtumt r=˜t;u nî rfU Rm JMo WlfuU ÔgJnth bü rfUme Ce ŒfUth fUe fUtuRo Yume aqfU lné ntude, rsmmu d{tb =uJ;t Wlvh lthts ntü> Îtlu skd˜tü fUu cea cmu dtkJtuk bü Rm vhkvht fUtu =uFt st mfU;t ni> mr=gtü fUe gn vhkvhtd; vqst dtkJ cltuhe fuU Áv bü fUe st;e ni> d{tb fuU gwJt rNJb cunht lu c;tgt rfU gn vqst suX fUu ykr;b ahK vh fUe st;e ni> RmfUe rJNuM;t gn ni rfU gn vqst cidtytuk Åtht rfUgt st;t ni, rsmbü Çtu\z ytih cfUhtü fUe cr˜ d{tb =uJ;t fUtu Œmàl fUhlu fUu r˜Y ytih dtkJ fUe yåAe =uFÇtt˜ fUu r˜Y a\ZtRo st;e ni> mhlt ô:˜ vh gn rJNuM ylwíXtl rfUgt st;t ni, rsmfuU ct= mCe ls=efUe skd˜ bu stfUh dtkJ fUu mÇte vrhJth YfU sdn Œmt= d{nK fUh;u nî> Guºt fuU nh YfU dtkJ bü yvlu mbg fuU ylwÁv gn rfUgt st;t ni>

brn˜tytuk fUt stlt Jrso;...

dtkJ cltuhe vqst fuU rfUme Ce fUtgof{Ub bü brn˜tytuk fUt stlt Œr;ck" ntu;t ni>RmfuU cthu bü cidtytuk fUt fUnlt ni rfU Rm r=l mwcn brn˜tYk nh Îth mu fUwA fUa\zu fUu ykN fUtu sbt fUh l=e gt lt˜u fUu Wm vth rJmrso; fUh;e nî> Rmu ˜ufUh btàg;t gn ni rfU dtkJ bü rfUme Çte ŒfUth fUt htud ŒJuN lnek fUh;e nî> d{tbeKtü fUe btàg;t fuU bw;trcfU brn˜tYk vhkvhtd; ;hefUu mu a˜u yt hnu Rm ytgtusl bü Œmt= d{nK Çte lnek fUh mfU;e nî> btàg;tytuk fUu yt"th vh Œmt= fUtu skd˜ buk ne clt fUh Ftgt st;t ni ytih Rmu Îth bü lnek ˜tgt st;t> btàg;tytuk fUu ylwmth ydh dtkJ fUu d{tb, =uJe =uJ;tytuk fUtu cr˜ r=Y =e ýRo Œmt= fUtu Îth ˜tlu mu cr˜ =ulu fUt fUtuRo b;˜c lnek hn st;t ni> cidtytuk Åtht rfUY dY vqst vtX fUt ˜tC Ce lné rb˜;t ni, gr= Œmt= fUtu skd˜ mu ctnh ˜u stgt dgt> vqst bü aqfU rfUY stlu mu htud, dtkJ fUe rô:r; ytih cqhe ytÀbtytü fUt ŒJuN vwl& ntulu ˜d;t ni> vqst bü gr= rfUme fuU Åtht Ce aqfU rfUgt st;t ni ;tu rv¥h mu fwU˜ =uJ;t fUtu bltlu fURo ylwíXtl fUhlu v\z;u nî> skd˜ bü Œgw¢; ylwíXtl mu nh sw\ze aes fUtu skd˜ bü ne rbÕe bü =ct fUh d{tbeK ˜tix;u nî> rNJb cunht lu c;tgt rfU Rm vqst fUtu ˜ufUh Yumt rJëJtm ni rfU vqst fuU lné fUhlu gt vqst bü aqfU fUhlu mu dtkJ fUe mwF, Ntkr; ŒCtrJ; ntu;e ni ytih d{tb =uJ;t lthts ntu st;u nî>