Naidunia
  Friday, January 19, 2018
  खंडवा के खारकलां में किसान ने उगाई सुपर फूड क्विनोआ

  खंडवा के खारकलां में किसान ने उगाई सुपर फूड क्विनोआ

  Fri, 19 Jan 2018 03:06 PM (IST)

  विदेशी किस्म की क्विनोआ की उन्नत फसल किसान यादवेद्र सिंह पिता रघुराज सिंह दरबार ने बोई है जो जिले के लिए नई है।

  खंडवा कलेक्टर ने कहा छह, ऑटो चालक दस बच्चे बैठाने पर अड़े

  खंडवा कलेक्टर ने कहा छह, ऑटो चालक दस बच्चे बैठाने पर अड़े

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  छह से अधिक बच्चे नहीं बैठेंगे..बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

  स्पर्धा में प्रतिभागियों ने किया बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन

  स्पर्धा में प्रतिभागियों ने किया बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  FkzJt fuU Rlztuh ôxurzgb bü dwh¥Jth ht; fUtu ctpze rcrÖzkd ôv"to ýRo> gntk mu mtdh bü ntulu Jt˜e htßg ô;heg ôv"to fuU r˜Y xeb fUt agl rfUgt dgt> ôxurzgb bü Œr;Ctrdgtü lu ctpze rcrÖzkd fUt Œ=Nol rfUgt> RmfuU mt: ne gntk WÀmtnJ"ol fUhlu fuU r˜Y Ce ˜tud výkau> rs˜t ctprÖzkd YmturmYëtl fuU mraJ au;l dtinh lu c;tgt rfU ôv"to ykzh 55, 55 mu 60, 60 mu 65,

  'भारत को प्रेम करने वाली महाशक्ति बनाना है'

  'भारत को प्रेम करने वाली महाशक्ति बनाना है'

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  - ôJtbe rJJufUtlk= ÔgtÏgtlbt˜t bü Ju=Œ;tv Jir=fU lu fUnt FkzJt> lRo=wrlgt Œr;rlr" nbü yvlu =uN fUtu CgkfUh lné rŒgkfUh bntNr¢; cltlt ni> Cth; fUtu Œub fUhlu Jt˜e bntNr¢; cltlt ni> nbthu vtm Jn ;btb mkmt"l nî stu YfU rJëJ Nr¢; cllu fuU r˜Y vgtoË; ni> nblu yvlu =b vh vhbtKw cb cltgt ni> RmfuU ct= mu rJëJ ctiF˜t dgt ni> rJhtu" fUhlu Jt˜t yburhfUt yti

  रोड निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाए

  रोड निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाए

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  rmkdtux> lRo=wrlgt àgqs d{tb dtk"Jt bü rlbtoKt"el mebüx fUtkf{Uex htuz fUe htn bü ct"fU yr;f{UbK nxtlu fuU r˜Y htsôJ yb˜u lu fUthoJtRo fUe> dwh¥Jth fUtu d{tb fuU =dzq vtxe=th lu vkatg; fUt fUtgo ÁfUJt r=gt> RmfUe mqalt vh htsôJ yb˜u lu dtkJ výka fUh ˜tudtü mbStRN =e> ltgc ;nme˜=th yhrJk= vthtNh lu vkatg; mraJ fUtu Œô;trJ; fUtgogtuslt ylwmth ne fUt

  कबड्डी स्पर्धा में खिलाड़ियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

  कबड्डी स्पर्धा में खिलाड़ियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  Ft˜Jt> lRo=wrlgt àgqs d{tb vkatg; fUt˜tytbFw=o bü ytlk= WÀmJ fuU =tihtl fUcÈe Œr;gturd;t fUt ytgtusl rfUgt dgt> bwÏg yr;r: slv= yÆgG yrb; atintl ytih WvtÆgG nheN gt=J fUe Wvrô:r; bü rF˜tr\zgtü lu WÀf]Uíx Œ=Nol rfUgt> ŒthkC bü yr;r:gtü lu rF˜tr\zgtü mu vrhag ŒtË; rfUgt> Rm yJmh vh mhvka rb¶e˜t˜ fUturhgt, rfUNl atintl, ytubŒfUtN Jbto, bltus ˜tiJkNe,

  लंगडी भजन प्रतियोगिता में 10 मंडलियों ने दी प्रस्तुति

  लंगडी भजन प्रतियोगिता में 10 मंडलियों ने दी प्रस्तुति

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  vwltmt> lRo=wrlgt àgqs ldh bü cw"Jth fUtu ˜kdze Csl mkÆgt Œr;gturd;t fUt ytgtusl rfUgt dgt> Rmbü v\ztume rs˜tü fUe 10 Csl bkzr˜gtü lu rnômt r˜gt> yÆgG;t slv= vkatg; yÆgG dqkstctRo sJtnhe˜t˜ lu fUe> ˜kd\ze Cslt mkÆgt htrºt 10 csu mu mwcn 11 csu ;fU a˜e> Csl bkzr˜gtü lu YfU mu c\ZfUh YfU Csltü fUe Œô;wr;gtk =ufUh ¶tu;tytü fUtu bkºtbwÉ" fUh r=gt> Œ:b

  एक लाख किसानों का फसल बीमा अटका

  एक लाख किसानों का फसल बीमा अटका

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  - fUhec 10 fUhtu\z fUe cebt Œerbgb y=t fUhlu fuU ct= Ce btgqme - cebt fUhtlu Jt˜u rfUmtltü bü c\Z hnt ytf{UtuN FkzJt> lRo=wrlgt Œr;rlr" rs˜u fuU fUhec YfU ˜tF rfUmtl VUm˜ cebt fUhtlu fuU ct= htrN rb˜lu fUe ytm ˜dtY ciXu niuk> VUm˜tü fUe lwfUmtle fUt ytfU˜l ntulu fuU ct=Jsq= rs˜t ŒNtml Åtht ytkfU\zu mtJosrlfU lné rfUY st hnu nî> Rmu ˜ufUh rfUmtltü

  खंडवा के अनंत का आईआईएम बैंगलूरु में चयन

  खंडवा के अनंत का आईआईएम बैंगलूरु में चयन

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  - आईआईटी रूढ़की से बीटेक छात्र को अहमदाबाद से भी आया बुलावा - मलेशिया में इंटेल कंपनी में है सीनियर रिसर्च इंजीनियर खंडवा। नईदुनिया प्रतिनिधि खंडवा के अनंत शर्मा का चयन आईआईएम बेंगलूरु में हुआ है। यहां उसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैंनेजमेंट के लिए चुना गया है। इसके साथ ही आईआईएम अहमदाबाद से भी उसे कॉल लेटर आया है। आईआईटी रूढ़की स

  टेबल-कुर्सी पर भोजन परोसने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  टेबल-कुर्सी पर भोजन परोसने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  Fri, 19 Jan 2018 04:00 AM (IST)

  - ¶e=t=tse =hcth bü lbo=t sgk;e mu NwÁ ntu mfuUde ÔgJô:t FkzJt> lRo=wrlgt Œr;rlr" ¶e"qleJt˜u =t=tse =hcth bü ¶°t˜wytü fUtu xuc˜-fwUmeo fUe ÔgJô:t fuU mt: Ctusl vhtumlu fuU Œô;tJ fUtu x[ôx lu bksqhe =u =e ni> mkCJ;& 24 slJhe lbo=t sgk;e ;fU yt¶b bü gn ÔgJô:t ˜tdq fUh =e stYde> RmfuU y˜tJt yt¶b bü dtiNt˜t rlbtoK fUtu ˜ufUh Ce ôJef]Ur; rb˜ dRo

  जरूर पढ़ें